Általános Szerződési és használati feltételek

Szolgáltatások, költségek, használati feltételek

Jelen ÁSZF rögzíti az INTEGRÁL Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zrt. (Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Szalay Gyula park 1. fszt. 1; Adószám: 13984614-2-03; Cg: 03-10-100340; továbbiakban: Szolgáltató) www.integralzrt.eu és www.integralzrt.hu  weboldalon elérhető online szolgáltatása (továbbiakban: a „Szolgáltatás”) leírását és igénybevételének feltételeit. A weboldalon Szolgáltató bemutatja azokat a termékeket, amelyeket az oda ellátogató személy kiválaszthat. Az egyes termékekkel kapcsolatos tudnivalókat, ismertetőket a termék adatlapja tartalmazza. Az esetleges félreértések elkerülése érdekében egyértelműen rögzítendő, hogy a weboldalon feltűntetett termékkínálat – beleértve az egyes termékek árát is – csupán tájékoztató jellegű és az a megtekintéskor érvényes állapotot mutatja. A termékleírások pontatlanságáért felelősséget a Szolgáltató nem vállal. Szolgáltató rögzíti, hogy az oldalon az egyes árucikkek mellett található fotók illusztrációk, az árucikkek csomagolása, megjelenése ettől eltérhet, változhat.

A weboldalon megjelenő árucikkek készlet információit később, a megrendelés során levélváltásban egyeztetjük a Felhasználóval. A Felhasználó az a személy vagy cég, aki a weblapon keresztül tevékenységet folytat, megrendel, adatot tölt fel, közzétesz, stb.

Az ÁSZF módosítása, annak hatálybalépése és Felhasználó általi elfogadása

A Szolgáltatás igénybevételére jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et bármikor módosítani. Az új, módosított ÁSZF akkor lép hatályba, amikor azt a honlapon közzéteszik. A termékeket a Szolgáltatás keretében kiválasztó Felhasználó a módosítás hatálybalépését követő újabb bevásárló lista leadással fogadja el a módosított ÁSZF-et. A jelen ÁSZF-ben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a Fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződésekre, nyilatkozattételekre vonatkozó jogszabályok irányadók.

Regisztráció, annak módosítása, felfüggesztése, törlése

Felhasználó a regisztráció során köteles pontos és valós adatokat megadni. Ha változás következik be a Felhasználó adataiban, akkor köteles azonnal értesítést küldeni erről a változásról a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben, vagy a Szolgáltatás levelezési címére küldött levél útján is amellett, hogy a regisztrációs adatoknál ezt haladéktalanul frissíti. A Felhasználó ugyanilyen módon kérheti regisztrációja törlését is. Nem a fentieknek megfelelő adatok megadásából, vagy az értesítés elmaradásából eredően a Szolgáltatás elmaradásáért, illetve esetleges kárért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációját (és ezzel együtt Felhasználói fiókját) azonnal törölni, ha oka van azt feltételezni, hogy a Felhasználó megszegte az ÁSZF-et. A regisztráció törlése nem érinti az ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyek természetüknél fogva ezt követően is hatályban maradnak.

Biztonság

A regisztráció során a Felhasználónak létre kell hoznia egy jelszót a saját felhasználói fiókjához. A Felhasználó köteles ezt a jelszót titokban tartani, és azt illetéktelen, avagy harmadik fél számára nem adhatja ki. A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik a fiókjából történt ügyletekért. A Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni Szolgáltató-t, ha azt feltételezi, hogy jelszavával harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy ahhoz hozzájutott(ak). Ha megalapozott a Felhasználó ezen feltételezése, Szolgáltató jogosult a Felhasználó fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg a Felhasználót arra felkérni, hogy változtassa meg a jelszavát. A Szolgáltató nem felelős a Felhasználóval szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a Felhasználó a jelszavát felfedte vagy azzal akár a Felhasználó, akár harmadik fél visszaélt.

Szellemi tulajdonjogok védelme, a weboldal használata, működése

A www.integralzrt.eu és www.integralzrt.hu honlap tulajdonosa és üzemeltetője a Szolgáltató, amelyet megillet minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján az említett weboldallal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal, stb.) jogszerűen rendelkezhet. A Felhasználók a látogatás időtartama alatt kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és az ÁSZF rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem a Szolgáltató, sem más Felhasználók jó hírét és jogait. A Weboldal egyes részei a Felhasználó azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat, ún. cookie-kat használnak, amelyek a Felhasználó számítógépén tárolódnak. A böngésző program segítségével a Felhasználó beállíthatja, meggátolhatja a cookiek-kal kapcsolatos tevékenységet, azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy a Cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem képes használni az adott weboldal minden szolgáltatását. Jelen weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz az adatkezelő hozzáférhessen.

A Szolgáltatás elérhetősége

Szolgáltató megtesz minden tőle telhetőt a Szolgáltatás minőségének fenntartása és folyamatos javítása érdekében. Mindazonáltal a Szolgáltatás műszaki szempontjait tekintve nem tudja garantálni a Felhasználó számára azt, hogy a Szolgáltatás százszázalékos mértékben, mindenkor elérhető lesz, vagy hibamentesen fog működni. Műszaki hiba esetén a Felhasználó bejelentheti a hibát a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben. Ekkor a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a hibát a lehető legrövidebb időn belül megszűntesse.

Felelősség

A Szolgáltató nem vállal semmilyen garanciát és nem felel azokért a hibákért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségekért, amelyek a honlap használata közben felmerülhetnek.
Szolgáltató különösen nem felelős ha a honlap nem kompatibilis a Felhasználó termináljával és szoftverével, illetve elektronikus kommunikációs hálózathoz történő csatlakozásával. Nem felel továbbá műszaki nehézségek, beleértve a honlappal kapcsolatban bekövetkező hibákat és meghibásodásokat.

Személyes adatok védelme

A kapcsolódó rendelkezések az Adatvédelmi Nyilatkozatban, a honlapon érhetőek el.

Mennyiségi eltérések

Ha a Felhasználó nem darabszám szerint választja ki a terméket a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy azt bizonyos - mérési pontatlanságból adódó - eltéréssel szállítsa le, adja át. A Szolgáltató azonban természetesen mindent megtesz annak érdekében, hogy ez az eltérés a lehető legkisebb legyen, azaz a Felhasználó által meghatározott mennyiséghez a lehető legközelebb álljon.

Az adásvételi és a szolgáltatási szerződés létrejötte

A jelen ÁSZF első pontjában írtakkal összhangban a Szolgáltató és a Felhasználó között szerződés jön létre.

A Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján az így létrejövő szerződés üzlethelyiségen kívül kötött, magyar nyelvű, írásba nem foglalt szerződésnek minősül, melyet a Szolgáltató nem iktat.
A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével kifejezetten elfogadja és belegyezik abba, hogy a Szolgáltató a szerződéskötést az átadott nyugtán (e.mail-ben) vagy számlán igazolja vissza.

© Web: